Privacyverklaring - Solliciteren bij HEINEKEN Nederland

Algemeen over deze Privacyverklaring 

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Toepassing van deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites in het kader van werving en selectie (verder: ‘Websites’) van Heineken Nederlands Beheer B.V. (verder: ‘HEINEKEN Nederland’). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland.

Hieronder vallen de websites:

Voor welke doeleinden verwerkt HEINEKEN Nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Werving- en selectie doeleinden. HEINEKEN Nederland verwerkt je persoonsgegevens om een effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken, onder andere om:
 • Je gegevens te vergelijken met de huidige vacatures van HEINEKEN Nederland om te beoordelen of er een voor jou interessante vacature beschikbaar is
 • Contact met je op te nemen om sollicitatiegesprekken te organiseren
 • Je tijdens sollicitatieprocedure te testen en te beoordelen
 • Je uit te nodigen voor recruitment events van HEINEKEN Nederland
 • Personaliseringsdoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over relevante vacatures (Job alerts) op basis van het profiel dat je zelf opstelt. Daaronder verstaan we onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van events en informatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de Website van HEINEKEN Nederland en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de Website;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen;
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden. Om onze Websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze vacatures en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verwerkt HEINEKEN Nederland? 

HEINEKEN Nederland kan voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Opleidings- en sollicitatiegegevens zoals curriculum vitae, motivatiebrief, diploma’s, cijferlijsten, opleidingen, cursussen en resultaten van assessments;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites, klikgedrag, cookie ID en contact met HEINEKEN Nederland.

Aan wie verstrekt HEINEKEN Nederland persoonsgegevens? 

HEINEKEN Nederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Wanneer een assessment deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, kunnen we daarvoor een externe partij inschakelen waaraan we je gegevens verstrekken. HEINEKEN Nederland verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van HEINEKEN Nederland. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die HEINEKEN Nederland helpen bij de uitvoering van diensten voor jou of om onze Websites te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

 • HEINEKEN groepsmaatschappijen vanwege gedeelde IT systemen;
 • (IT) service providers;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
 • in het geval dat HEINEKEN alle of een deel van de activiteiten of aandelen verkoopt aan een derde partij, worden in sommige gevallen persoonsgegevens aan deze derde partij verschaft.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.
Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.

Hoe lang bewaart HEINEKEN Nederland persoonsgegevens? 

HEINEKEN Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Voor persoonsgegevens gelden soms voor verschillende doeleinden andere bewaartermijnen. Persoonsgegevens van sollicitanten bewaren we maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij we je toestemming hebben gekregen om je persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we je persoonsgegevens maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid 

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. HEINEKEN Nederland heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website 100% veiligheid gegarandeerd worden. HEINEKEN Nederland kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten HEINEKEN Nederland’s controle ligt. Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites. Deze websites vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites zorgvuldig te lezen.
Daarnaast is HEINEKEN Nederland, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan HEINEKEN Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies 

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek die ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan HEINEKEN Nederland en/of externe partijen. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid

Jouw privacyrechten

Inzageverzoek
Je kunt een overzicht van de door HEINEKEN Nederland verwerkte persoonsgegevens opvragen.

Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek
Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die HEINEKEN Nederland van jou verwerkt. HEINEKEN Nederland zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en HEINEKEN richtlijnen. Houd er rekening mee dat HEINEKEN Nederland jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door HEINEKEN Nederland. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal HEINEKEN Nederland je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met HEINEKEN Nederland

Privacyverzoeken
Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan HEINEKEN Nederland. Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy (selecteer ‘Data Privacy Request’ bij ‘Subject’) en in het opmerkingenveld om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat HEINEKEN Nederland je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan recruitment@heineken.com.

Wijziging van deze Privacyverklaring 

HEINEKEN Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. HEINEKEN Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten en Websites.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.